Основні функції

Основні функції районної державної адміністрації:  

      виконання Конституції,  законів України,  актів Президента України,    Кабінету Міністрів  України,  інших  органів  виконавчої влади вищого рівня;

     законність   і  правопорядок,  додержання  прав  і  свобод громадян;

     виконання     державних       і      регіональних      програм соціально-економічного та  культурного розвитку,  програм охорони довкілля,   а також програм національно- культурного розвитку національних  меншин, які проживають на території району;

      підготовка та виконання відповідних бюджетів;

      звітування про виконання районного бюджету та програм;

      взаємодія з органами місцевого самоврядування;

      реалізація інших наданих   державою,  а  також  делегованих районною  радою повноважень.

 

Принципи діяльності місцевої державної адміністрації :

 

      Місцеві державні адміністрації діють на засадах:

      відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;

      верховенства права;

      законності;

      пріоритетності прав людини;

      гласності;

      поєднання державних і місцевих інтересів.

 

Питання,  що  вирішуються  місцевими   державними адміністраціями

 

     До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах,

визначених Конституцією і   законами  України,  належить  вирішення

питань:

      забезпечення законності,   охорони прав,  свобод і законних

      інтересів громадян;

      соціально-економічного розвитку відповідних територій;

      бюджету, фінансів та обліку;

      управління майном, приватизації та підприємництва;

      промисловості,   сільського   господарства,   будівництва,

      транспорту і зв'язку;

      науки,  освіти,  культури, охорони здоров'я, фізкультури і

      спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

      використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

      зовнішньоекономічної діяльності;

      оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

      соціального  захисту,  зайнятості  населення,  праці   та заробітної плати.

Місцеві державні  адміністрації  вирішують  й  інші  питання,

віднесені законами до їх повноважень.

Здійснення місцевими  державними  адміністраціями повноважень інших органів

 

Місцеві державні    адміністрації   здійснюють   повноваження

місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів  України  в  межах,   визначених   законами

України,  може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

Передача місцевим державним адміністраціям повноважень  інших

органів   супроводжується  передачею  їм  відповідних  фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

 

Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій

 

В управлінні  відповідних  місцевих  державних  адміністрацій

перебувають   об'єкти   державної   власності,   передані   їм   в

установленому законом порядку.

У разі   делегування   місцевим   державним    адміністраціям

районними   чи  обласними  радами  відповідних  повноважень  в  їх

управлінні   перебувають   також   об'єкти   спільної    власності

територіальних громад.

Місцевим державним        адміністраціям        забороняється

використовувати    об'єкти    державної    власності,    власності

територіальних громад,  що перебувають в їх управлінні, як заставу

чи інші види забезпечення,   а також здійснювати  операції  уступки

вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, пожертвування.

 

Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями

 

Місцеві державні    адміністрації    в    межах,   визначених

Конституцією  і  законами  України,  здійснюють   на   відповідних

територіях державний контроль за:

      збереженням і раціональним використанням державного майна;

      станом   фінансової   дисципліни,   обліку  та  звітності,

      виконанням державних  контрактів  і  зобов'язань   перед  бюджетом,

      належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

      використанням  та  охороною  земель,  лісів,  надр,  води,

      атмосферного повітря,  рослинного  і  тваринного  світу   та  інших

      природних ресурсів;

      охороною   пам'яток   історії   та  культури,  збереженням

      житлового фонду;

      додержанням виробниками   продукції  стандартів,  технічних

      умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;

      додержанням  санітарних і ветеринарних правил,  збиранням,

      утилізацією  і  захороненням  промислових,  побутових   та   інших

      відходів, додержанням правил благоустрою;

      додержанням правил  торгівлі,  побутового,  транспортного,

      комунального   обслуговування,   законодавства   про  захист  прав

      споживачів;

      додержанням законодавства з питань науки,  мови,  реклами,

      освіти,  культури,  охорони  здоров'я,  материнства  та дитинства,

      сім'ї,  молоді та неповнолітніх,  соціального  захисту  населення,

      фізичної культури і спорту;

      охороною  праці  та  своєчасною  і   не  нижче визначеного

      державою мінімального розміру оплатою праці;

      додержанням  громадського   порядку,   правил   технічної

      експлуатації транспорту та дорожнього руху;

      додержанням   законодавства   про  державну  таємницю  та

      інформацію;

      додержанням законодавства про Національний архівний фонд

      та  архівні  установи.