Етичний кодекс

УКРАЇНА

Красноокнянська районна державна адміністрація

Одеської області

 

Н А К А З

 

керівника апарату райдержадміністрації

 

20 грудня 2010 року          №9

 

Про затвердження Етичного кодексу

державного службовця Красноокнянської районної державної адміністрації

 

 Відповідно до статей 2, 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метоюзабезпечення довіри суспільства та громадян до державної служби, підвищення авторитету районної державної адміністрації та репутації службових осіб райдержадміністрації, забезпечення ефективного здійснення завдань і функцій райдержадміністрації, профілактики корупції у райдержадміністрації, розширення можливостей впливу громадськості району на оцінку і якість діяльності райдержадміністрації, інформування фізичних та юридичних осіб про поведінку, яку вони вправі очікувати від державних службовців

 

1.  Затвердити Етичний кодекс державного службовця Красноокнянськоъ районної державної адміністрації (додається).

 

2. Начальнику відділу організаційно-кадрової роботи (Красюн С.В.) ознайомити з Етичним кодексом державного службовця Красноокнянської районної державної адміністрації під особистий підпис усіх працівників райдержадміністрації.

 

3. Працівникам райдержадміністрації забезпечити обов'язкове дотримання у повсякденній практиці заходів, що передбачені Етичним кодексом державного службовця Красноокнянської районної державної адміністрації.

4. Контролюватиму хід виконання даного наказу особисто.

 

 Керівник апарату

районної державної адміністрації  І.С.Бесараба

 

 

 

Додаток

до наказу керівника апарату

районної державної адміністрації

від 20 грудня 2010 року

№ 9

 

 

Етичний кодекс

державного службовця Красноокнянської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

Мета

 

Забезпечення довіри суспільства та громадян до державної служби;

підвищення авторитету районної державної адміністрації та репутації службових осібрайдержадміністрації (далі – службові особи);

забезпечення ефективного здійснення завдань і функцій райдержадміністрації;

профілактики корупції у райдержадміністрації;

розширення можливостей впливу громадськості району на оцінку і якість діяльностірайдержадміністрації;

інформування фізичних та юридичних осіб про поведінку, яку вони вправі очікувати від державних службовців.

Законодавчі підстави

 

Етичний кодекс районної державної адміністрації (далі – Кодекс) ґрунтується на Конституції України, законах України „Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”,антикорупційному законодавстві, Загальних правил поведінки державного службовця схвалених Координаційною радою з питань державної служби при Президентові України 18 вересня 2000 року і затверджені наказом Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 року № 58 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2000 року за № 783/5004.

 

Предмет регулювання

 

Кодекс встановлює основні вимоги до поведінки службових осіб, що займають посади, віднесені до відповідних категорій посад державних службовців відповідно до Закону України “Про державну службу”.

 

Основні принципи поведінки службових осіб

 

Поведінка службових осіб ґрунтується на таких основних принципах:

служіння народу України;

демократизму і законності;

гуманізму і соціальної справедливості;

пріоритету прав людини і громадянина;

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

персональної відповідальності за виконання посадових повноважень і дотримання службової дисципліни;

політичної неупередженості;

відкритості, гласності та контрольованості;

дотримання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 

Основні терміни

 

державна служба – це професійна діяльність осіб, які займають посади у державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдання і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів;

посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень;

посадові особи – керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

зацікавлена особа – фізична та/або юридична особа, яка пов’язана взаємовідносинами з установою, де працює державний службовець;

неналежна винагорода – подарунки, кошти, послуги, оплата поїздок, розваг, відпочинку, інші винагороди майнового або немайнового характеру за виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків, не передбачені чинним законодавством України з питань державної служби;

конфлікт інтересів – ситуація, коли державний службовець має приватний інтерес, тобто переваги для нього або його сім’ї, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що впливає або може впливати на неупереджене та об’єктивне виконання службових обов’язків.

 

1. Загальні обов’язки службових осіб

Сумлінна службова поведінка

 

Кожна службова особа повинна сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати найефективніше виконання своїх посадових обов’язків в інтересах фізичних та юридичних осіб, міста, суспільства і держави.

Всі службові особи зобов’язані своєчасно і точно виконувати рішення вищестоящих органів державної влади чи посадових осіб та рішення, розпорядження і вказівки своїх керівників; підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї професійної діяльності, до райдержадміністрації.

 

Професіоналізм

 

Службові особи зобов’язані:

виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

діяти в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативними правовими актами України;

Службовим особам забороняється виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики).

Службові особи зобов’язані утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи, якщо вона заважає їм належним чином виконувати свої повноваження або якій вони повинні приділяти увагу протягом свого робочого часу.

 

Лояльність

 

Службові особи зобов’язані:

утримуватися від публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності райдержадміністрації, її керівництва, посадових осіб, за винятком випадків, коли це входить до їх посадових обов’язків;

уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету райдержадміністрації;

Службовим особам забороняється:

отримувати без письмового дозволу уповноваженої на те посадової особи органу державної влади, в якому вони працюють, нагороди, премії, почесні і спеціальні звання (за винятком нагород, премій у галузі науки та техніки й наукових звань) від іноземних держав і міжнародних організацій, політичних партій, інших громадських об’єднань, релігійних організацій, якщо до їх посадових обов’язків входить взаємодія з ними.

 

Громадська довіра

 

Службові особи зобов’язані:

зміцнювати авторитет України, органів державної влади, райдержадміністрації та свою власну репутацію;

усувати наслідки порушення ними правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.

 

Відкритість та гласність

 

Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Закону України “Про інформацію” мають право на оперативне одержання через засоби масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність райдержадміністрації та її посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

 

Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

 

Службові особи зобов’язані:

захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, будувати діяльність райдержадміністрації та всіх її працівників на цих пріоритетах;

з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинні проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, нестриманості у висловлюваннях або іншим чином поводитися таким чином, що дискредитує райдержадміністрацію або ганьбить репутацію державного службовця, допускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності і діловій репутації;

забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 

Поважне ставлення та толерантність

 

Службові особи повинні:

шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій.

 

Виконання доручень

 

Службові особи зобов’язані:

виконувати доручення вищих за посадою осіб, які не суперечать закону й видані у межах їх повноважень, встановлених законом;

у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу. У цьому разі посадова особа, яка дала доручення або вища за посадою особа протягом 3 днів повинні надати службовій особі письмове підтвердження чинності або скасувати видане доручення.

 

 

Неупередженість

 

Службові особи зобов’язані:

приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні посадових обов’язків надання переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх посадових обов’язків.

 

Заборона прийняття рішень та вчинення дій, спрямованих на одержання неналежної винагороди

 

Службовим особам забороняється приймати рішення та вчиняти дії, спрямовані на одержання неналежної винагороди.

Службові особи не повинні допускати, щоб перспектива одержання неналежної винагороди впливала на прийняття ними рішень та вчинення дій. У разі якщо їм пропонується неналежна винагорода вони зобов’язані відмовитися від неї. У випадку, якщо неналежна винагорода дістається їм із незалежних від них причин, вони мають про це сповістити вищу за посадою особу й передати цю винагороду протягом 3 днів, у встановленому законодавством порядку,райдержадміністрації.

Запобігання корупції

Службові особи повинні:

суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законом України “Про державну службу” та антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх в корупції;

своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, відмітають пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовують службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформувати свого керівника або державний орган вищого рівня;

декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, визначені законодавством України; ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законом.

 

Прийняття подарунків або інших знаків уваги

 

Службові особи не домагаються і не отримують, прямо або опосередковано, будь-яких подарунків або інших знаків уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх функцій, здійснення своїх обов’язків і прийняття рішень.

 

Конфлікт інтересів

 

Службові особи не мають права:

використовувати своє офіційне положення для невиправданого здобуття особистої користі або особистої та фінансової користі для своїх сімей;

брати участь в угодах, мати фінансові, комерційні або інші аналогічні інтереси, які несумісні з їх посадою, функціями, обов’язками або їх виконанням;

користуватися державними грошовими коштами, власністю, послугами або інформацією, отриманою ними при виконанні службових обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням службових обов’язків.

Службові особи повинні:

вчиняти заходи, які встановлені законом, для того, щоб після залишення своїх посад не зловживати своїм колишнім службовим положенням.

У відношенні рішень (дій), що приймаються службовими особами за заявами фізичних і юридичних осіб і які тягнуть юридичні наслідки, конфлікт інтересів виникає з дня подачі зацікавленою особою заяви відповідному державному службовцеві.

Службові особи зобов’язані:

запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів вжити заходів з його врегулювання.

 

Використання майна

 

Службові особи зобов’язані:

ощадливо та ефективно використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення, користування і розпорядження якими входить до його компетенції.

Службовим особам забороняється:

використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних з виконанням ним своїх посадових обов’язків.

Використання інформації

Службові особи зобов’язані:

забезпечити доступність інформації про діяльність райдержадміністрації, власну службову діяльність у межах і порядку, встановлених законодавством;

дотримуватись встановлених у райдержадміністрації правил надання службової інформації.

Службовим особам забороняється:

використовувати службову інформацію в неслужбових цілях інакше, як у порядку, передбаченому чинним законодавством України та правилами надання службової інформації;

розголошувати довірену їм державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, визначену Законами України “Про інформацію” та “Про державну таємницю”, у тому числі й після залишення ними державної служби, а також використовувати таку інформацію у власних інтересах або в інтересах інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. Працівники не повинні приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначено законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб’єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від вжиття заходів з охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

 

Політична (громадська) діяльність

 

Службові особи мають право:

брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності лише поза межами їх службових обов’язків та в позаробочий час у відповідності до законів таким чином, щоб не підірвати віру громадськості в неупереджене виконання ними своїх функцій і обов’язків.

Службові особи не мають права:

використовувати своє посадове положення в інтересах політичних партій, інших громадських організацій, а також висловлювати ставлення до політичних партій, інших громадських організацій, якщо це не входить до їх посадових обов’язків;

примушувати інших осіб до участі в діяльності політичних партій, інших громадських організацій;

використовувати своє посадове положення для передвиборної агітації на свою користь або на користь інших кандидатів, політичних партій, виборчих блоків.

Службові особи зобов’язані:

дотримуватись політичної нейтральності, що виключає можливість будь-якого впливу рішень політичних партій або інших громадських організацій на виконання ним своїх посадових обов’язків.

Службові особи не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади.

 

3. Гарантії виконання загальних обов’язків службових осіб

Аналіз поведінки службових осіб

 

здійснюється самими службовими особами, вищими за посадою особами, органами, що здійснюють контроль за поведінкою державних службовців.

 

Консультації

 

У випадку, якщо службові особи не є впевнені у тому, які дії вони повинні вчинити або від яких дій вони повинні утриматися з метою дотримання норм поведінки, зазначена службова особа повинна звернутися за консультацією до вищої за посадою особи, а також до органу, що здійснює контроль за поведінкою державних службовців.

 

Участь громадськості у здійсненні контролю за поведінкою службових осіб

 

Громадяни мають право брати участь у здійсненні контролю за поведінкою службових осіб через органи державної влади, громадські організації, особисто, у судовому порядку та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству України.

Райдержадміністрація інформує громадськість через засоби масової інформації, Інтернет та в іншому, передбаченому законодавством порядку про стандарти та норми поведінки і етики державних службовців, гарантії їх дотримання і відповідальність за їх порушення, заходи держави у сфері здійснення контролю за поведінкою працівників.

Забороняється встановлювати обмеження на інформацію щодо стандартів та норм поведінки і етики службових осіб, гарантій їх дотримання і відповідальності за їх порушення.

 

4. Відповідальність за порушення Етичного кодексу

 

Порушення службовими особами Кодексу поведінки державних службовців України є підставою для застосування до них дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом законів про працю України, а також Законом України “Про державну службу” та антикорупційним законодавством.

Службові особи, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними Кодексу поведінки державних службовців України відповідно до законодавства у межах своїх повноважень.