Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при районній державній адміністрації

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Окнянській районній державній адміністрації відбудуться 2 липня   2018 року  в приміщенні Окнянської районної державної адміністрації. Початок зборів об 10:00 годині.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради при районній державній адміністрації:

 

Кухаренко Ольга Володимирівна

-

Голова районного комітету профспілки  

працівників освіти і науки  

 

Мельник Микола Володимирович

-

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Островський Григорій Миколайович

-

Начальник відділу з питань зв’язків з громадськістю персоналом апарату райдержадміністрації

 

Громадська рада при районній державній адміністрації, як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

               До складу громадської ради можуть бути обрані представники 
громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, 
творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, 
організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів 
масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства), 
які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність 
на території України.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи  подається  заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою  керівного органу інституту громадянського суспільства.

     До заяви додаються:

 

-   рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими 
документами  інституту громадянського суспільства, про делегування 
для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є 
кандидатом на обрання до складу громадської ради; 

-   біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту 
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по 
батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського 
суспільства, контактної інформації; 

-   копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та 
організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту 
громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, 
засвідчені в установленому порядку; 

-   інформація    про    отримання    інститутом   громадянського 
суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів 
згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних 
даних;

 

-   інформація про результати діяльності інституту громадянського 
суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, 
виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом 
громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових 
обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та 
реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування 
про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у 
разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, 
- за період діяльності);

 

-   відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти 
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону. 

     Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за  30 календарних днів до їх проведення.

  Установчі   зборів   відкриває  уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів  до  нового  складу  громадської  ради обирається лічильна комісія,  голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або  іншого  уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради  про   її  діяльність,  якщо  така  рада  була  утворена,  а  також  обирається новий склад громадської ради.

  Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими  зборами  та  не  може  становити  більш як 35 осіб.

     Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який 
складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення 
установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих 
зборів і подається органові.

Документи приймаються ініціативною групою до 1 червня 2018 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: 67900 смт Окни Одеської області вулиця Комарова 2, з 8:00 до 17:00. каб. 25

Телефон для довідок: 0486121863.