12.03.2014

У К А З Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції

                                    У К А З 
                          ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

                Про Міжвідомчу робочу групу з питань 
                          протидії корупції 
 

     З метою    координації   заходів  з  протидії  та   запобігання 
корупції в державі та відповідно до пунктів 1,  17  і  28  частини 
першої статті    106     Конституції   України   (   
254к/96-ВР    ) 
п о с т а н о в л я&a mp;nb sp;ю: 

     1. Утворити   Міжвідомчу  робочу  групу  з   питань   протидії 
корупції (далі - Міжвідомча робоча група). 

     2. Призначити    співголовами    Міжвідомчої   робочої   групи 
МЕДВЕДЬКА Олександра Івановича -  Генерального   прокурора  України 
(за  згодою),  НАЛИВАЙЧЕНКА Валентина Олександровича - виконуючого 
обов'язки Голови Служби безпеки України. 

     3. Затвердити персональний склад Міжвідомчої робочої групи та 
Положення   про  Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції 
(додаються). 

     4. Співголовам  Міжвідомчої  робочої  групи   забезпечити   у 
тижневий  строк проведення першого засідання та затвердження плану 
роботи Міжвідомчої робочої групи. 

     5. Секретареві Ради національної безпеки  і   оборони  України 
забезпечити   підготовку  питання  про  стан  протидії  корупції  в 
Україні для розгляду на   засіданні  Ради  національної  безпеки  і 
оборони України у другому півріччі 2008 року. 

     6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 Президент України                                           В.ЮЩЕНКО 

 м. Київ, 17 квітня 2008 року 
           N 370/2008 
  

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                       Указом Президента України 
                                   від 17 квітня 2008 року N 370/2008 

                                СКЛАД 
       Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції 
 

     МЕДВЕДЬКО            - Генеральний прокурор України, співголова 
Олександр Іванович        Міжвідомчої робочої групи (за згодою) 

     НАЛИВАЙЧЕНКО       - виконуючий обов'язки Голови Служби

Валентин Олександрович    безпеки України, співголова Міжвідомчої 
                            робочої групи 

     БЕДРИКІВСЬКИЙ      - перший заступник Міністра внутрішніх

Володимир Володимирович   справ України - начальник Головного 
                            управління по боротьбі з організованою 
                            злочинністю 

     БОГДАН               - заступник Міністра юстиції України

Андрій Йосипович 

     БУХАРЄВ              - перший заступник Голови Державної

Владислав Вікторович       податкової адміністрації 
                            України - начальник податкової міліції 

     ГОЛОМША              - заступник Генерального прокурора

Микола Ярославович        України (за згодою) 

     ДУРДИНЕЦЬ            - заступник Голови Служби безпеки

Тиберій Юрійович           України - начальник Головного 
                            управління по боротьбі з корупцією 
                            та організованою злочинністю 

     КЛЮШКЕ               - заступник Голови Державного комітету

Станіслав Миколайович     фінансового моніторингу України 

     ЛИТВАК               - Керівник Головної служби з питань

Олег Михайлович            діяльності правоохоронних органів 
                            Секретаріату Президента України 

     МАРКЄЄВА             - керівник Управління проблем боротьби з 
Оксана Дмитрівна           корупцією Апарату Ради національної 
                            безпеки і оборони України 

     ПИЛИПЧУК             - перший заступник Голови Верховного

Петро Пилипович            Суду України (за згодою) 

     САЛІМОВА             - координатор Центру антикорупційних

Ганна Олександрівна       досліджень та ініціатив в Україні 

     ТКАЧ                - заступник Начальника Головного

Володимир Дмитрович        управління державної служби України 

     ШЛАПАК               - керівник проекту Ради Європи "Підтримка 
Роман Антонович            належного урядування: проект проти 
                            корупції в Україні - UPAC". 
 

 Глава Секретаріату 
 Президента України                                          В.БАЛОГА 
 

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                       Указом Президента України 
                                   від 17 квітня 2008 року N 370/2008 

                              ПОЛОЖЕННЯ 
                про Міжвідомчу робочу групу з питань 
                          протидії корупції 
  

     1. Міжвідомча робоча група з питань протидії корупції (далі - 
Міжвідомча   робоча   група)   є   допоміжним  органом,  утвореним 
Президентом України. 

     2. Міжвідомча  робоча  група  у  своїй  діяльності   керується 
Конституцією    (   
254к/96-ВР    )   і  законами  України,  чинними 
міжнародними договорами  України,  згоду  на  обов'язковість  яких 
надано   Верховною   Радою  України,  актами  Президента  України, 
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 

     3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є: 

     підготовка пропозицій щодо  вдосконалення   взаємодії  органів 
прокуратури   України,   Служби   безпеки   України,  Міністерства 
внутрішніх   справ  України,  Державної  податкової   адміністрації 
України,    Головного   управління   державної   служби   України, 
Міністерства  юстиції  України,  інших  центральних  та   місцевих 
органів   виконавчої  влади  у  питаннях  протидії  та  запобігання 
корупції; 

     напрацювання комплексу заходів щодо запобігання  та  протидії 
корупції; 

     розгляд пропозицій  щодо вдосконалення законодавства з питань 
запобігання та протидії корупції. 

     4. Міжвідомча робоча група для виконання  покладених  на  неї 
завдань має право: 

     залучати спеціалістів органів виконавчої влади,  підприємств, 
установ та   організацій  (за   погодженням  з  їх  керівниками)   до 
підготовки окремих питань до розгляду Міжвідомчою робочою групою; 

     одержувати в  установленому  порядку  від  органів виконавчої 
влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та 
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

     заслуховувати інформацію   представників  органів  виконавчої 
влади з питань, що належать до її відання; 

     утворювати підкомісії,  тимчасові робочі та  експертні  групи 
для опрацювання окремих питань. 

     5. Міжвідомча   робоча   група   утворюється  у  складі  двох 
співголів та інших членів. 

     Персональний склад Міжвідомчої робочої  групи  затверджується 
Президентом України. 

     Співголови Міжвідомчої робочої групи: 

     спільно здійснюють керівництво діяльністю Міжвідомчої робочої 
групи; 

     почергово головують на її засіданнях. 

     6. Основною   формою  роботи  Міжвідомчої  робочої   групи   є 
засідання,  які  проводяться  у міру потреби,  але не рідше одного 
разу на місяць. 

     Засідання Міжвідомчої робочої групи є  правомочним,  якщо  на 
ньому  присутні  більш як половина її членів.   Делегування членами 
Міжвідомчої  робочої  групи  своїх  повноважень  іншим  особам  не 
допускається. 

     Пропозиції щодо  розгляду  питань  на  засіданні  Міжвідомчої 
робочої групи вносять співголови та інші члени Міжвідомчої робочої 
групи. 

     На засідання   Міжвідомчої  робочої групи можуть запрошуватися 
представники органів  державної  влади,   підприємств,  установ  та 
організацій, громадських організацій. 

     7. Рішення   Міжвідомчої  робочої  групи приймаються більшістю 
голосів присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи  і 
оформлюються    протоколом,    який    підписується    співголовами 
Міжвідомчої робочої групи. 

     Рішення Міжвідомчої  робочої   групи   мають   рекомендаційний 
характер. 

     8. Міжвідомча робоча група доповідає Президентові України про 
свою роботу в установлені терміни двічі на місяць. 

     9. Забезпечення   діяльності   Міжвідомчої   робочої    групи 
здійснюється Центральним управлінням Служби безпеки України. 
 

 Глава Секретаріату 
 Президента України                                          В.БАЛОГА