28.02.2014

Вступ до ОРІДУ НАДУ при Президенті України

МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ –ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського та інформаційного суспільства, європейська інтеграція України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм і лідерство відігравали провідну роль у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
Новий Закон України «Про державну службу» утверджує вимоги високого рівня професійної компетентності осіб, здатних забезпечити результативну роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Лише фахівці, які мають належну професійну підготовку, спроможні ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання. Тож поступальний рух українського суспільства до затвердження європейських стандартів якості життя, вимагає якісно нового підходу до комплектування органів державної влади та органів місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями відповідно до сучасних вимог управлінського процесу.
Кузнею кадрів з формування професійно-компетентних, творчо-iнновацiйних управлінців нової генерації, для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, є мережа навчальних закладів, що включає Національну академію державного управління при Президентові України, її регіональні інститути у м.м. Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та 28 вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» (табл.). У 2012 році дев’ятнадцять закладів здійснюють зазначену підготовку за державним замовленням, решта – на умовах контракту.
Табл.
Перелік вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів 
за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління»

№ з/п Назва ВНЗ
1.  Академія митної служби України
2.   Академія муніципального управління
3.  Буковинський державний фінансово-економічний університет 
4.  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
5.  Донецький державний університет управління
6.  Донецький національний технічний університет
7.  Запорізький національний університет
8.  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
9.  ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
10.  Класичний приватний університет
11.  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
12.  Національний університет біоресурсів і природокористування України
13.  Національний університет «Одеська юридична академія»
14.  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
15.  Тернопільський національний економічний університет
16.  Харківський національний економічний університет
17.  Херсонський національний технічний університет
18.  Хмельницький університет управління та права
19.  Черкаський національний
 університет імені Богдана 
Хмельницького
20.  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
21.  Дніпропетровська державна фінансова академія
22.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
23.  Львівська державна фінансова академія
24.  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
25.  Національний університет водного господарства та природокористування 
26.  Сумський державний університет
27.  Чернігівський державний технологічний університет
28.  Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Переважна більшість вищих навчальних закладів вже має значний досвід підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», інша  частина тільки розпочала таку підготовку.
Упродовж існування магістратур державної служби, ними було підготовлено більше 15 тис. фахівців, які на сьогодні займають ключові пости в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
За останні п’ять років було підготовлено 12 тис. 091 магістр державної служби, у тому числі: 
- за денною формою навчання за державним замовленням – 1819 осіб;
- за заочною формою навчання за державним замовленням – 
7822 особи;
- за денною формою навчання на контрактній основі – 941 особа;
- за заочною формою навчання на контрактній основі – 1509 осіб.

 

Рис. 1. Загальна кількість підготовлених магістрів за державним замовленням та на контрактній основі

Вищі навчальні заклади готують магістрів «Державної служби» 
за 40 спеціалізаціями, серед яких найбільш популярними є:
- «Адміністративний менеджмент» - загальна кількість підготовлених магістрів за спеціалізацією становить 4102 особи;
- «Економіка» - 2219 осіб;
- «Територіальне управління та місцеве самоврядування» - 990 осіб;
- «Соціальна сфера» - 656 осіб;
- «Правове забезпечення» - 642 особи;
- «Кадровий менеджмент» - 327 осіб;
- «Управління державними інституціями» - 239 осіб;
- «Регіональне управління та місцеве самоврядування» - 239 осіб;
- «Державне регулювання АПК» - 234 особи; 
- «Економічна політика» - 181 особа;
- «Бюджет і фінанси» - 188 осіб.

 

Рис. 2. Розподіл магістрів за спеціалізація ми

Серед 28 вищих навчальних закладів, що отримали ліцензію МОНмолодьспорт на право здійснення освітньої діяльності з підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», простежуються явні лідери по кількості підготовлених фахівців ( рис. 3).

 

Рис. 3. Розподіл кількості підготовлених фахівців по ВНЗ.

Найбільш потужними по кількості підготовлених магістрів за спеціальністю «Державна служба» є Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, загальна кількість підготовлених магістрів сягає 4372 особи, що становить 28,9 % від загальної кількості підготовлених спеціалістів державної служби за всі роки існування магістратур «Державна служба». Харківський національний економічний університет підготував 1710 осіб, що складає 11,3 % від загальної кількості підготовлених магістрів за спеціальністю «Державна служба», Тернопільський національний економічний університет підготував 1680 фахівців, тобто 11,1 %, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля підготував 
1560 осіб, що складає 10,3 %, Київський національний економічний університет підготував за спеціальністю «Державна служба» 786 осіб, що складає 5,1 %. Отже, питома вага зазначених 5 вищих навчальних закладів у підготовці фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування досить значна і становить 66,7 %. Решта, 23 вищих навчальних закладів, разом за звітний період підготували 5017 фахівців, що становить 33,3 % від загальної кількості.
Потужній освітній та науковий потенціал вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління» забезпечують більше тисячі науково-педагогічних і наукових працівників, із них 51 доктор наук з державного управління, 138 докторів наук інших галузей знань, 92 кандидати наук з державного управління та 416 кандидатів наук інших галузей знань. (рис. 4).
 
Рис. 4. Загальна кількість викладачів з науковим ступенем, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба»

До навчального процесу щорічно залучається близько 260 вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави. 
З метою актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм вищі начальні заклади, які готують фахівців для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування постійно підтримують зв'язок з багатьма країнами світу, що сприяє використанню світових здобутків державного управління.
На сьогодні вищезазначені навчальні заклади готуються до вступної кампанії 2012 року. Проводяться Дні відкритих дверей, де кожному бажаючому надають роз’яснення щодо умов вступу на спеціальності галузі знань «Державне управління». По всій Україні відбуваються наради - семінари за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представників вищих навчальних закладів з обговорення основних аспектів прийому на навчання, бо основною вимогою до вступників-2012, є практичний досвід їх роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789.
Комплексний підхід до забезпечення якісної складової вступників здійснює Національне агентство України з питань державної служби, зокрема, проводиться постійний моніторинг роботи магістратур державної служби, працевлаштування випускників тощо.
Розроблено нові форми вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо направлення на навчання працівників. Напрацьовуються чіткі механізми  відповідальності органів державної влади, особи, яка навчалась та вищого навчального закладу, який здійснював підготовку фахівця щодо збереження робочого місця особи, яку направлено на навчання. Тобто, на час навчання, посада працівника, якого направлено на навчання за денною формою та за державним замовленням не вважається вакантною і може займатись іншою особою лише на умовах строкового договору.
Орган державної влади та орган місцевого самоврядування зобов’язані надати випускнику, якого направили на навчання, посаду не нижче тієї, які він займав до вступу та можливість реалізації переважного права на просування по службі.
Ці та інші новітні підходи до вирішення проблем підвищення фахового рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідають вимогам, які неодноразово проголошував Президент України, «що розбудова української державності потребує сучасної підготовки нових управлінських кадрів», тож всі, хто відчуває у собі поклик до служіння державі та має досвід роботи у державних органах та органах місцевого самоврядування - спробуйте свої сили у вступній кампанії 2012 року на спеціальності галузі знань «Державне управління»!


Матеріал прес-служби Нацдержслужби України
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

ліцензія серія АГ № 508038 від 08.12.2010 р.

 

запрошує всіх бажаючих вступати до інституту у 2012 році

та отримати сучасну та якісну вищу освіту за спеціальностями:

 

u    «Менеджмент» на денну та заочну форми навчання за договором на базі повної загальної середньої освіти з наданням кваліфікації «бакалавр з менеджменту». Конкурс за сертифікатами УЦОЯО: 1) українська мова та література; 2) математика (профільний);   3) географія або іноземна мова.

Особи, які отримали атестат до 2007 року включно, можуть вступати до інституту за вибором за сертифікатом УЦОЯО або результатами екзаменів.

u    «Менеджмент організацій і адміністрування» на денну та заочну форми навчання за договором на базі бакалаврату з наданням кваліфікації «менеджер-економіст» з освітньо-кваліфікаційним рівнемспеціаліст.

u    «Управління проектами» з наданням кваліфікації «керівник проектів та програм» з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр на денній та заочній формах навчання за договором на базі вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

u    «Державне управління» на денній, вечірній, заочно-дистанційній або заочній формах навчання та «Публічне адміністрування» на денній або заочній формах навчання з наданнямкваліфікації «магістр державного управління» за державним замовленням та за договором на базі повної вищої освіти (диплом спеціаліста або магістра).

 

Інститут є головним державним навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки керівних кадрів для органів публічної влади та топ-менеджерів для бізнес- структур Півдня України, має найвищий ІV рівень акредитації.

Четвертий рік поспіль Інститут займає перше місце серед вищих навчальних закладів гуманітарного профілю Одеського регіону. З 2009 року в Інституті впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008, успішне використання якої підтверджено міжнародними сертифікатами IQNet та DQS. Працює система моніторингу якості навчання з використанням сучасних інформаційних технологій.

Гордістю Інституту є викладачі, 85% яких - професори, доктори наук, доценти та кандидати наук, що є одним з найвищих показників якісного складу викладачів серед ВНЗ м. Одеси та Півдня України.

Інститут розташований в курортній зоні м. Одеса – Аркадії та має розвинену матеріально-технічну базу, в навчальному процесі активно використовуються сучасні інформаційні технології та програми, кращі слухачі та студенти проходять стажування в центральних органах влади України та іноземних закладах освіти, іногородні забезпечуються місцями в гуртожитку готельного типу, працює Центр культури.

 

Детальну інформацію можна отримати на сайті WWWORIDU.ODESSAUA

Адреса: м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  каб. 108а, 119.

Тел. (048) 729-76-12, 729-76-11; e - mail : priem @ oridu . odessa . ua .

 

 

Найбільшими здобутками ОРІДУ є плідна співпраця

з органам влади та визнання його випускників

 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ОРІДУ) за 16 років свого існування зарекомендував себе як один з авторитетних і престижних вищих закладів освіти Півдня України.

Магістри державного управління працюють у Кабінеті Міністрів України, в Адміністрації Президента України, є народними депутатами, очолюють місцеві органи виконавчої влади та самоврядування. Вони безпосередньо  реалізують Програму економічних реформ в Україні на 2010 – 2014 роки, яка розроблена за ініціативою Президента України В.Ф. Януковича, Стратегію розвитку державної кадрової політики, адміністративну реформу та інші завдання, що стоять перед державою та її регіонами.

Директор інституту Микола Михайлович Іжа вважає найбільшим досягненням закладу – його випускників, які отримали сучасну якісну підготовку в галузі управління та обіймають ключові посади в органах публічної влади та бізнес-структурах Південного регіону.

Протягом 16 років інститут успішно здійснює навчання службовців для Автономної Республіки Крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та міста Севастополя, а також менеджерів для інвестиційної, банківської, фінансової сфери. За цей час закладом підготовлено 6 тисяч управлінців, дві третини з яких – магістри державного управління.

Інститутом закладено добрі традиції співпраці з Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною та міською радами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування регіону. Всього за роки існування інститутом підготовлено 3295 магістрів державного управління для органів публічної  влади Одещини.

Випускниками закладу є заступник голови Одеської облдержадміністрації Д.Б. Волошенков; начальник Головного фінансового управління М.А. Зінченко, начальник Головного управління економіки О.М. Муратов, начальник Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення О.М. Кураков, начальника управління охорони здоров’я М.П.Бартко, начальник управління культури і туризму В.М. Станков, начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант В.Ю. Мишаковський; Народна артистка України О.В. Оганезова-Григоренко, Заслужений артист України С.В. Лукашенко, генеральний директор Одеської обласної державної телерадіокомпанії О.В. Матюх, головний лікар Одеської обласної клінічної лікарні С.В. Калинчук та багато інших.

Тільки у 2011 році до закладу на навчання за держзамовленням вступили 122 службовця органів влади Одещини, при цьому відсоток зарахування становив 83%, що свідчить про високий рівень підготовки вступників та їх прагнення до вдосконалення своїх професійних компетенцій.

Також, за останні п’ять років на базі Центру підвищення кваліфікації кадрів Інституту пройшли короткотермінове навчання 984 службовці органів публічної влади Одеської області ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади.  У 2010 році кваліфікацію підвищили 557 державних службовців та 506 посадових осіб місцевого самоврядування Одещини.

Інститут займає гідне місце на ринку освітніх послуг, визначивши основним пріоритетом розвитку п осилення конкурентоспроможності освітніх послуг, у першу чергу, у сфері державного управління. І немало зроблено в цьому напрямку.

Так, в діяльність закладу впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008, успішне використання якої підтверджено міжнародними сертифікатами IQNet та DQS, що отримані у 2009 році вперше серед вищих навчальних закладів Півдня України та успішно підтверджені у 2010 році в ході наглядового аудиту.

В інституті успішно працює система моніторингу якості навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, що  забезпечує постійне підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Гордістю інституту є викладачі, 85% яких – професори, доктори та кандидати наук, доценти, що є   одним з найкращих показників якісного складу викладачів серед ВНЗ м. Одеси та Півдня України. До викладацької діяльності традиційно залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, іноземні науковці та  спеціалісти-практики з великим досвідом роботи в органах публічної влади, кількість яких за підсумками 2010 року становила понад 250 осіб. У закладі функціонує «Школа педагогічної майстерності», де проходять навчання молоді викладачі.

Завдяки прагненню до підвищенні якості навчання вже чотири роки поспіль інститут визначається кращим серед вищих навчальних закладів освіти гуманітарного профілю Одещини.

Все це було б неможливо без плідної співпраці з органами публічної влади Півдня України, адже саме завдяки їх підтримці забезпечується щорічне виконання плану набору слухачів за державним замовленням та за державним контрактом з Головдержслужбою України, 100% працевлаштування випускників денної форми навчання.

При підготовці магістрів інститут, в першу чергу, орієнтується на потреби основних замовників - органів влади Півдня України. Так, на замовлення органів влади у навчальний процес впроваджуються нові дисципліни, зокрема «Основи публічної майстерності державного службовця», «Офіційні документи у діяльності службовця», «Управління соціальними проектами та конфліктами», «Запобігання та протидія корупції», «Державне правове регулювання економіки», «Державна молодіжна політика в Україні» тощо.

Вперше на Півдні України було розпочато магістерську підготовку за спеціалізаціями:  з 1998 року ? «Управління охороною здоров’я», з 2005 року ? «Управління у сфері культури». А з 1 вересня 2010 року був здійснений перший набір 41 особи за новою спеціальністю «Публічне адміністрування».

З 2006 року розпочато підготовку за перспективною заочно-дистанційною формою навчання, що є особливо привабливою для службовців, які не можуть бути відсутніми на роботі під час сесій на заочному відділенні.

Науковці інституту також активно співпрацюють з органами публічної влади Півдня України. Один з останніх прикладів  - це розробка проекту Стратегії залучення інвестицій в Одеську область на 2011-2015 роки та проекту Програми залучення інвестицій в економіку області на 2011-2012 роки разом з Головним управлінням зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської облдержадміністрації.

Інститут  намагається врахувати інтереси як працедавців, так і вступників, слухачів, студентів та випускників закладу. Адже для багатьох з них навчання в інституті стало реальним шансом кардинально змінити сферу своєї діяльності. При цьому безсумнівною перевагою є широке коло спеціальностей, що охоплюють практично всі сфери управлінської діяльності.

Так, за спеціальностями «Державне управління» та «Публічне адміністрування» здійснюється магістерська підготовка для роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування, політичної та громадської діяльності. За спеціальностями «Управління проектами» та «Менеджмент організацій і адміністрування» проходить підготовка спеціалістів та магістрів для інвестиційної, банківської, фінансової сфер.

Основа освіти менеджера закладається під час бакалаврської підготовки за спеціальністю «Менеджмент», на перший курс якої приймаються випускники шкіл, а на старші – випускники технікумів і коледжів за відповідними напрямками. Саме тут у студентів проявляються ініціативність, лідерські якості та управлінські таланти, а в подальшому отримані знання та навички апробовуються під час обов’язкових стажувань на провідних підприємствах Одеського регіону.

Інститут постійно і цілеспрямовано зміцнює та розширює зв'язки із зарубіжними закладами освіти та організаціями, використовує передовий досвід споріднених навчальних закладів Франції, Німеччини, Польщі, бере участь у багатьох міжнародних проектах і програмах, співпрацює з ВНЗ та організаціями майже 20 країн світу. Тільки у 2010 році стажування за кордоном пройшли 37 слухачів та студентів.

Для слухачів та студентів в інституті створені найкращі умови для успішного поєднання навчання з творчістю, спортом, участю в цікавих заходах, поїздках та екскурсіях. У позанавчальний час в Центрі культури вони мають змогу реалізувати свої творчі здібності в різних галузях культури та мистецтва.

 

Адреса інституту: 65009, м . Одеса, вул. Генуезька, 22.

Телефони: (048) 729-76-11, 729-76-12; факс (048) 729-76-13.

Офіційний сайт: www.oridu.odessa.ua

 

 

 

Начальник управління персоналом                                         А.О. Левицький